Groen gas

Van mest naar Groen Gas;

Voldoende aanbod van mest en voldoende vraag naar duurzaam opgewekt gas vormen een goede uitgangspositie voor onze groen gas installatie. De input van deze mono-mestvergister is voor minimaal 95% dierlijke mest, zowel vloeibaar als vaste mest. (5% van de input zijn co producten zoals CCM). Deze mest wordt aangeleverd door van Eijck Mestdistributie, deze is ook verantwoordelijk voor de afvoer van de vaste en vloeibare mest welke uit de installatie komt. De mest wordt afgehaald bij omliggende mestproducenten ofwel boeren. Zij zijn veelal verplicht vanuit wet en regelgeving een gedeelte van hun mest af te zetten. In de vergistingsinstallatie gaat maximaal 45.000 ton mest.

De mest wordt vergist totdat er gas vrij komt.

De van nature aanwezige bacteriën in de mest zetten organische stof om in biogas. Dit proces duurt gemiddeld 60 dagen. Na deze periode wordt dit gas behandeld, zodat het gelijk is, aan het gas in het openbare aardgasnetwerk. Dit duurzaam opgewekte gas wordt aan het openbare gasnetwerk toegevoegd zodat de huizen in Alphen voorzien worden van duurzaam, lokaal opgewekt groengas.

Het restproduct dat overblijft na het vergistingsproces noemen men digestaat, maar is nog steeds gewoon mest. Deze mest scheiden wij in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie ofwel vaste mest wordt afgevoerd naar een erkende mestverwerker die deze composteert, hygiëniseert en vervolgens exporteert. De dunne mest ofwel drijfmest gaat evenals de mest in het reguliere proces naar het afzetgebied. De dunne meststof die overblijft na vergisting en scheiding is een vrij homogeen product waardoor deze snel op te nemen is voor planten en waardoor het dus een waardevol product is voor akkerbouwers.

Aan welke Sustainable Development Goals draagt de Groen Gasinstallatie bij?

Door biogas te winnen uit mest worden deze stromen opgewaardeerd naar waardevolle energievormen zoals groengas. Door het produceren van biogas, dragen we bij aan het verminderen van de behoefte aan fossiele brandstoffen en werken we mee aan de duurzame energietransitie.

De overheid ondersteunt ons project vanuit “Stimulering Duurzame Energie” (SDE), we ontvangen hierdoor 12 jaar lang een vast inkomen per m3 gas. Met deze SDE stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. SDE is een overheidsinstrument om de energiedoelen uit het Energieakkoord te behalen (Emissiereductie van 49 % in 2030).

Groen gas installatie

Meer informatie over Van Eijck Groen Gas?
Neem dan contact op met Joris Fasen: